^ንላዕሊ ይመለሱ/ሳ

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


ኣንጻር ህግደፍን ሰዓብቱን ንሱር ነቀላዊ ለውጢ

ንምቋም ግዝኣት ሕጊ ዘኽብር ቅዋማዊ መንግስቲ

ንማሕበራዊ ፍትሕን ማዕርነትን ንምስፋን

ንምኽባር መባእታዊ ሰብእዊ መሰላትን ቅሳነትን

ጸረ ሰብ ብሰብ ምዝመዛን ቁጠባዊ ማዕርነትን ትቃለስ

Side Module

ችድድድድድድድድድድድድ ድድድ ድድድድ This is a module where you might want to add some more information or an image, a link to your social media presence, or whatever makes sense for your site.

You can edit this module in the module manager. Look for the Side Module.

ክንደይ ጊዜ ተሪፉዎ

..ግዜ ሓሊፉ - : o'clock

Countdown
expired


SinceKubik-Rubik Joomla! Extensions

ኣብ መስመር ዘለዉ

We have 41 guests and no members online

ብተግባር ዘይስነ ጭርሖ “ድሕነት ህዝብን ሃገርን ቅድሚ ኩሉ”

ልክዕካ ምፍላጥ መግለጺ ዝለዓለ ልቦና’ዩ። ምኽንያቱ ልክዕካ ዘይምፍላጥ እንታይ ክትገብር ወይ ዘይክትገብር ኣነጺርካ ንምፍላጥ ስለዘጸግም። ብመሰረቱ ናብ’ቲ ሃብታም ባህልናን ወረጃ ምስላ ቀዳሞት ወለድናን ምስ እንምለስ፡ “ዝገብር ነዲኡ ነይነግር” ዝብል ሓደ ነገር ቅድሚ ምግባርካ ብዙሕ ክትዛረበሉ ከምዘይብልካ ዝምህር ዝገርሕ ቁም-ነገር ኢና ንረክብ። ከምኡ’ውን “ስምዑኒ ስምዑኒ ዘብዝሕሲ ሕብኡኒ ሕብኡኒ ማለቱ ኣይተርፍን” ብካልእ መልክዑ ድማ ከም’ቲ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ’ዚ መድረኽ’ዚ ንመላኺ ጉጅለ ህግደፍ ጠላም ጎይታ መብጸዓ ኢሉ ዝገልጾ ዘሎ ቃልካ ምስ ዘይትፍጽም ብህዝቢ ትምዘን ትከዓብ’ሞ ትጽላእ ትንጸል ማለት’ዩ።

ተዛሪብካ እንታይ ኣምጺእካ ከይትብሉኒ ነዛ ደብዳቤ ክጽሕፍ ዝደረኸኒ ነገር ከብርህ። ኣብ’ዚ ዝሓለፈ ወርሒ መስከረም 2017 ኣብ ታሪኻዊት ከተማ ኣኽሱም ተጋቢኡ ኣብ ዝነበረ ውድባዊ ሰሚናርን ውድባዊ ጉባኤን ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ ናይ ምስታፍ ዕድል ኣጋጢሙኒ ነይሩ። ብምስታፈይ ድማ ብዙሕ ተጠቒመ። ሰሚናር ጉባኤ ክበሃል እንከሎ እንታይ ማለት’ዩ፡ ከመይ’ዩ ዝውደብን ዝካየድን ተመክሮ ቀሲመ። ኣብኡ ካብ ዝተላዕሉ ፖለቲካ ኣርእስታትን ዝተኻየዱ ደሞክራስያዊ ክትዓትን ድማ ኣብ ህይወተይ ስንቂ ዝኾነኒ ትምህርቲ ዝረኸብኩሉ፡ እንቋዕ ኣይሓለፈኒ እንቋዕ ተሳተፍኩ ዝበልኩሉ ኣጋጣሚ ነይሩ።

እቲ ውድባዊ ሰሚናር ኮነ ውድባዊ ጉባኤ ማእከሉ ውድብ ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ ካብ ዝሓለፈ ጉባኤ ክሳብ’ዚ እዋን ከመይ ጸኒሑ፡ እንታይ ኣዐዊቱ፡ እንታይ ብደሆታት’ከ ገጢምዎ? ደመኛ ጸላኢና ጉጅለ ህግደፍ ብውሽጥን ብደገን ብጭቡጥ ኣብ ከመይ ኩነታት ይርከብ? ህዝብናን ደለይቲ ደሞክራስያዊ ለውጢ ዝኾኑ ፖለቲካዊ ውድባትን መሻርኽቲ ኣካላትን’ከ? ኮታ ባዕላዊ ኩነታት ከመይ ኣሎ? ውድዓዊ ኩነታት’ከ ንምፍታሽ ዝዓለመ’ዩ ነይሩ። ኣብ’ዚ ዝተላዕሉ ሕቶታትን ዝተዋህበ መልስን ኣዝዩ ብዙሕን ንቕሓተ ሕልና ዘጎልብትን ነይሩ ክብል እደፍር። ብፍላይ ንከም’ዚ ከማይ ብዙሕ ኣብ ፖለቲካዊ መድረኻት ናይ ምስታፍ ዕድል ንዘይነበሮ ሰብ ብብዙሕ ሸነኹ ተደጋጊሙ እንተዝካየድ ኢልካ ትምነዮ ጠቓሚ መድረኽ ነይሩ።

ኣብ’ዚ መድረኽ ብተሳተፍቲ ክዝረቡ ካብ ዝሰማዕክዎም ኣገደስቲ ፖለቲካዊ ነጥብታት ሓንቲ “ ድሕነት ህዝብን ሃገርን ቅድሚ ኩሉ” ትብል ኣብ መንደቕ ናይ’ቲ ኣዳራሽ ኣብ ጨርቂ ተጻሒፋ ተሰቒላ ዝነበረት ጭርሖ’ያ። ህዝብና ይብተን ይበርስ ኣሎ፡ መሬትና ይካረ ይሽየጥ ኣሎ፡ ዝኸበረ መዓድናዊ ሃብትና ይጉሕጓሕ ኣሎ፡ ስለዚ ድሕነት ህዝብን ሃገርን ንምውሓስ ደምበ ደለይቲ ደሞክራስያዊ ለውጢ ብተናጽል ውድባት ጎዩ ኣብ ዝበጽሖ ስለዘይብሉ ኣብ ትሕቲ’ዛ እዋናዊት ጭርሖ ብዝተሓተ መሰማምዒ ነጥብታት ሓቢሩን ተወሃሂዱን ክሰርሕ ኣለዎ ዝብል ርሱን ክትዕ ኣብ ዝካየደሉ ዝነበረ፡ ሓደ ተሳታፊ ኢዱ ሓፍ ኣቢሉ ኣነ እዛ ጭርሖ እዚኣ ክዝረበላ የብሉን ክትለዓል’ዩ ዘለዋ ዝብል ርእይቶ’ዩ ዘለኒ። ምኽንያቱ ከም ጭርሖ ካብ ትለዓል ነዊሕ ዓመታት ኣቚጺራ ክንሳ ኣብ ባይታ ዋላ ሓንቲ ዝተገብረ ነገር የለን። ዘይትግበር ጭርሖ ምድግጋም ድማ ኣሰልቻዊ’ዩ። ኩለን ውድባት ኣብ ጉባኤን መግለጺታትን ድሕነት ህዝብን ሃገርን ቅድሚ ኩሉ ክብላ ይስመዓ፡ ኣብ ዓውደ ተግባር ግን ውሽጣዊ ስኒት ስኢነን ኣብ ውሽጠንን ሕድሕደንን ድሕነት ርሒቕወን ክመናጨታን ክካሰሳን ወርቃዊ ናይ ለውጢ ዕድላት ንከንቱ ከባኽና ይረኣያ። ስለዚ እዛ ጭርሖ ገላጺት መድረኻዊት ክንሳ ካብ ኣፍ ዝሓለፈ ኣብ ተግባር ዝሰርሓላ ስለዘየለ ንስለ ምባል’ያ ትበሃል ዘላ። ብዘይትግበር ጭርሖ ዝሰዓር ጸላኢ፡ ካብ ምብትታንን ብርሰትን ዝድሕን ህዝቢ ስለዘየለ ንዓይ ትርጉም ተበኒ የላን ምስ በለ፡ ሓቁ ሓቁ ዝብል ድምጺ ብብዝሒ ክስማዕ ጀሚሩ።

ኣንቱም ሰባት ቀንዲ ጸገምና ተናጻጊ፡ ኣነ ኣነ በሃሊ ድሑር ባህሪና’ዩ። ብትምክሕቲ ዝዓወረ ጸረ ትምክሕቲ ኣይቃለስን። ብጽበት ዝዓወረ’ውን ፈታውን ጸላእን ከለሊ ኣይኽእልን። ተግባራዊ ንጥፈት ዘይብሉ ደሞክራስያዊ ኣረኣእያ ንበይኑ ከድምዕ ከስምዕ ኣይክእልን። ስለዚ ከም’ቲ ዘይብሉ ከለቅሕ ዘይኽእል ነዚ ኣረኣእያ’ዚ ዝውክሉ ሓይልታት ክንዲ ዝኾነ እዋናዊ ጭርሖታት ይደጋግሙ ኣብ ተግባር ከሽርፍዎ ግን ዝከኣሎም ኣይኮነን። እዛ “ድሕነት ህዝብን ሃገርን ቅድሚ ኩሉ” ልዕሊ ዓሰርተ ዓመት ተሓይኻ ለውጢ ግን ኣይምጸአትን። ስለምንታይ ስለዘይተሰርሐላ። እቲ ሓርነታዊ ቃልሲ ህዝባዊ ክንሱ መሪሑ ዘቃልስ ብቑዕ ደሞክራስያዊ ሓይሊ ስለዘይተረኽበ ኣብ ኩሉ መድረኻት ዘይትተርፍ ግን ፍረ ዘይብላ ጭርሖ ኮይና ብምህላዋ ካብ ክትበሃል እንተዘይትበሃል ይምረጽ ዝብሉ’ውን ነይሮም።

እዚ ርእይቶ’ዚ ናይ ምረት ናይ ቁጠዐ መግለጺ ይመስለኒ። መራሒ ህግደፍ ዓመት መጽአ ከም’ዚ ክንገብር ነይሩና፡ ከም’ዚ ክንገብር ኢና ተጸበዩና ተዓገሱና እናበለ ዘርባዕባዕ ክብል ምስማዕ ልሙድ’ዩ። ጭርሖ ኣብ ምምራጽ ድማ ንህግደፍ ዝቕድሞ የለን ክበሃል ይከኣል። ኣብ ባይታ ግን ውጽኢት የለን። ስለዚ ተዓጊሱ ተጸሚሙ ተደጋጊሙ መብጸዓ ካብ ዝተኣትወሉ ጥብ ትብል ፍረ ዘየረኸበ ህዝቢ ክቐብጽ፡ ጎይታ መብጸዓ ኢሉ ክገልጾ ኣብ ቦትኡ’ዩ። ኣብ ጭርሖ ድሕነት ህዝብን ሃገርን ቅድሚ ኩሉ ተስፋ እንተቖረጸ ከኣ ኣይገርምን። ፖለቲካዊ ውድባት ኣብ ኢደን ዘሎ ባዕለን ክገብራኦ ዝኽእላ ሓቢርካን ተወሃሂድካን ምስራሕ ከይገበራ፡ ቅድሚ ኩሉን ልዕሊ ኩሉን ድሕነት ህዝብን ሃገርን፣ ህዝብና ይበርስ ኣሎ መሬትና ይሽየጥ ኣሎ እንተደጋገማ፡ ዘተዓዛዝብ ደኣምበር ዘተባብዕ ኣይኮነን። ስለዚ ኣብ ተግባር ዘይሽረፍ ጭርሖ ድሕነት ህዝብን ሃገርን በሃልቱ ደው ኢሎም እንተዝሓስብሉን እንተዝሓፍርሉን ጽቡቕ ኮይኑ ይስመዓኒ።

ብርሃነ ካብ ኢትዮጵያ

ብሓልዮት ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ ዝፍኖ፡ ድምጺ ሰላምን ደሞክራስን ኤርትራ 04-10-2017

ኣድራሻ መቓልሕ

Job Mekaleh pobox