^ንላዕሊ ይመለሱ/ሳ

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


ኣንጻር ህግደፍን ሰዓብቱን ንሱር ነቀላዊ ለውጢ

ንምቋም ግዝኣት ሕጊ ዘኽብር ቅዋማዊ መንግስቲ

ንማሕበራዊ ፍትሕን ማዕርነትን ንምስፋን

ንምኽባር መባእታዊ ሰብእዊ መሰላትን ቅሳነትን

ጸረ ሰብ ብሰብ ምዝመዛን ቁጠባዊ ማዕርነትን ትቃለስ

Side Module

ችድድድድድድድድድድድድ ድድድ ድድድድ This is a module where you might want to add some more information or an image, a link to your social media presence, or whatever makes sense for your site.

You can edit this module in the module manager. Look for the Side Module.

ክንደይ ጊዜ ተሪፉዎ

..ግዜ ሓሊፉ - : o'clock

Countdown
expired


SinceKubik-Rubik Joomla! Extensions

ኣብ መስመር ዘለዉ

We have 29 guests and no members online

ንሕናን ዞባናን

ልክዕ ናይ ምትግባር ዓቕሙን ኣበይ ደረጃ ከም ዝርከብን ዘይመዝን ሰብ፣ ውድብ ይኹን ሕብረተ-ሰብ ኣንፈተ ጉዕዞኡን መዕለቢኡን ኣይፍለጥን። ከም’ቲ “ብዕራይሲ ነቲ ሳዕሪ ‘ምበር ነቲ ገደል ኣይርእን” ዝበሃል፡ ኣበይን ከመይን ይነብር ኣሎ፡ ዝነብረሉ ዘሎ ከባቢ ብግቡእ ዘይንብብ ሰብ፡ ውድብ ኮነ ሕብረተ-ሰብ ክረኽቦ ዝደሊዮ ደኣምበር ነቲ ዝደልዮ ከመይ ከም ዝረኽቦ፡ ንሱ ዝብሎ ደኣምበር ብካልእ ዝበሃሉ ፈላሊዩ ኣብ ምርዳእ ክጽገም ባህሪያዊ’ዩ። ከም’ዚ ዓይነት ኣገንዝቦ ከኣ ሃሳዪ’ዩ። ዘብጸሖ ሃሰያ ወይ ጉድኣት ከቢድ ኮይኑ፡ ቅድሚ ኣብ ልዕሊ ካልእ ኣብ ገዛእ ርእሱ’ዩ። ምኽንያቱ ካብ ክውንነት ወጻኢ ዘይተነጸረ ዝተዛበዐ ኣገንዝቦ ሒዙ ስለ ዘሎ፡ መጻኢ ዕድሉ ንጹር ኣይኮነን። ገዛእ ነብሱ ብልክዕ ዘይፈልጥ ኣብ ልዕሊ ካልኦት ልክዕ ዝኾነ ርእይቶ ክሕዝ’ውን ትጽቢት ኣይግበርን። እዚ ከም’ዚ ዓይነት ህይወት ድማ ውሕስነት ዘይብሉ ብሓደጋ ዝተኸበበ ህይወት ምዃኑ ንምግምጋም ኣየጸግምን።

እዚ ዘለናዮ መድረኽ ብነገራዊ ምዕባሌታት ቅድሚት ዝሰጎመ’ዩ። ምንጪ ሓበሬታ ንምርካብ ካብ ኣብ ዝሓለፉ መድረኻት ናይ ሎሚ፡ ብቕርበት፣ ብዋጋ፣ ብቕልጣፈ፣ ብጽሬት ብልጫ ኣለዎ። እቲ ነገራዊ ምዕባለ ግን ብቕኑዕ ኣተሓሳስባ ክምራሕን ክግራሕን ኣለዎ። መስኖታት ሓበሬታ’ውን ባዕሉ ክመጽአካ ስለዘይኽእል ንስኻ ክትቀርቦ፡ ብግቡእ ክትግልገለሉ፡ ዓለም ናበይ ተምርሕ ኣላ ከተንብበሉ፡ ነገራት ብነዊሕን ሓጺርን ዘለዎ ጠቕምን ጉድኣትን ከተገናዝበሉ፡ ስለዚ ከኣ ገዛእ ርእስኻ ፈትሽካ ምድላዋት ክትገብር ዝሕግዝን ክኸውን ይግባእ። ስለምንታይ’ሲ ምስ ሳይንስን ተክኖሎጂን ዝፈጠሮ ነገራዊ ምዕባለ ዝኸይድ ምዕቡል ኣተሓሳስባ እንተዘይሃልዩ፡ እቲ ዝተሃማህዘ ምዕባለ ብእዝንኻ ትሰምዖ ብዓይኒኻ ትሪኦ ግን ዘይትጥቀመሉ ኮይኑ ሰጊሩኳ ክሓልፍ ይኽእል’ዩ። ምንጪ ሓበሬታኻ ጭብጢ ዘይብሉ በላቤሎ ዝዓብለሉ ምስ ዝኸውን ድማ ብግጉይ መንገዲ ክትምርሽ፡ ኣብ ገዛእ ርእስኻ ዝተዛበዐ ሚዛን ኣትሒዙ ብኣነነት ከስከረካ ወይ ብነብሰ ትሕተት ሓሊኹ ኣይን ዓዲ ኣይንዓውዲ ክገብረካ ዘለዎ ተኽእሎ ልዑል’ዩ።

ንሕና ኤርትራውያን ከም ህዝብን ከም ሃገርን እንርከበሉ ኩነታት ንዓና ኣሰካፊ፡ ንናይ ማዕዶ ተዓዘብቲ ከኣ ዘስደምም’ዩ። ኣሰካፊ ዝገብሮ ንመሓደረሉ ህዝባዊ ሃገራዊ ቅዋም ስለዘይብልና፡ ኣሚና ንልእኮ ባዕልና ንቆጻጸሮ መንግስቲ ስለዘይተኸልና፡ ደሞክራስያዊ ኣተሓሳስባን ደሞክራስያዊ ትካላትን ስለዘየጣየስናን ሰብኣውን ደሞክራስያውን መሰልና ተነፊጉ ኣብ ትሕቲ ጨካን ዘቤታዊ ገዛኢ ንነብር ስለዘለናን ጥራሕ ኣይኮነን። ዘቤታዊ መግዛእቲ ዝጠንቁ ትማሊ ዝነበረና ናይ ሓድነትን ሃገርነትን ኣወንታዊ ኣተሓሳስባ ይሃስስ፣ ብዘይተጸንዐ ኣገባብ ብእግረይ ኣውጽእኒ ንስደድ፣ ንቀዳማይ ጸላኢ ገዲፍና ታሕቲ ወሪድና ብከባቢ ዘመደይ ዘመድካ ድሑር ስምዒታት ሕድሕዳዊ ምትእምማን ነጉድል፣ ልኡላዊ መሬትና ካብ ኣፍልጦና ወጻኢ ይካረ ይሽየጥ፣ ኣብ ጉዳይና ካልኦት ወሰንቲ ንሕና ተዓዘብቲ ዝኾነሉ መድረኽ ብምዃኑ’ዩ።

እዚ ኣብ ባይታ ዘሎ ጥረ ሓቂታት’ዩ። ገለ ብኣረኣእያን ውደባን ናብ ጃንዳ ህግደፍ ቅርበት ዘለዎም፡ ገለ ድማ ብድሌቶም ዝምርሑ ናይ ፖለቲካ ግሩሃት ዝኾኑ ወገናት ግን፡ ነዚ መድረኻዊ ክውንነትና ብኣንጻሩ ክገልጽዎ ይስምዑ። ኤርትራ ናይ ሰላም ደሴት’ያ። መንግስትና ደሞክራስያዊ’ዩ። ሰብኣውን ደሞክራስያውን መሰል ዜጋታት ክቡር’ዩ። ብልኡላውነቱ ዘይዋጋ መንግስትን ሓያል ሃገራዊ ሰራዊትን ኣለና። ሓድነትና ተሪር ከም እምኒ ዓረ’ዩ። ዞባዊ ርግኣት ኣብ ምስፋን ልሉይ ተራና ንጻወት ኣለና። ኣብ ጸገም ዘለዋ ርግኣት ዘይብለን ሃገራት ካልኦት’የን። ዞባና ዝዝረግ ዘሎ ብሰንኪ በዓል እከለ’ዩ። ቁጠባዊ ገስጋስ ነመዝግብ ስለዘለና ዓለም ቀኒኣትልና ትጻበኣና ኣለና ክብሉ ይስምዑ። እዚ ኣበሃህላ’ዚ መሰረት ዘለዎ ኣይኮነን። ኣይኮነን ሓቂ ክኸውን ኣብ ሚዛን ሓቂ ደይቡ ዝስፈር ቁም-ነገር የብሉን። እዚ ካብ ልክዕካን ደረጃኻን ዘይምፍላጥ ወይ ኮነ ኢልካ ነብሰ ምትላል ዝምንጩ ኣበሃህላ’ዩ።

ኣብ ጸገም ኣለና። ከም ህዝቢ ንብተን ንበርስ ኣለና። ህዝባዊ ልኡላዊ ክብርናን መሬታዊ ልኡላውነትናን ተደፊሩ ተዋሪዱ፡ ሃገራዊ ስምዒትና ይሃስስ ኣሎ። ፖለቲካዊ ድሕረት ሳዕሪሩ ንሓድነትና ሓደጋ ኮይኑ ኣሎ ዝብል ርእይቶ ዘለዎም ወገናት ኣማን ብኣማን ሓቆም ኣለው። ነብሶም ብልክዕ መዚኖም ኣለው። ኣብ’ዚ መድረኽ’ዚ ብደረጃ ዞባ፡ ኣህጉር ኮነ ዓለም ፖለቲካዊ ተሳትፎና ዳርጋ ዘየለ’ዩ ዝብል ኣተሓሳስባ ዘለዎም ወገናት ፖለቲካዊ መንቋሕቋሕታ ዘለዎም፡ ነገራት ብሓላፍነት ዝመዝኑን ዝሕዙን ኣብ ዞባና እንታይ ይግበር ኣሎ ብግቡእ ናይ ምንባብ ዓቕሚ ዘለዎምን’ዮም። እዞም ንዝሩግ ፖለቲካ ኤርትራ ዘቀናጅው መን ከማና ዝብሉ ግን፡ ኣይኮነን ብዛዕባ ዞባዊ ፖለቲካዊ፣ ቁጠባዊ፣ ጸጥታዊ ምዕባለታት ክመዝኑ ሚዛን ነብሶም ዘይፈልጡ ብስምዒት ዝንሳፈፉ ወገናት’ዮም። ከም ሓቂ ንሕና ኤርትራውያን ኣብ’ዚ መድረኽ’ዚ፡ ኣይኮነን ዞባዊ ሰላም ኣብ ምስፋን ተሳትፎና ከነረጋግጽ፡ ውሽጣዊ ዘቤታዊ ሽግርና ክንፈትሕ’ውን ኣይበቓዕናን። ዞባና ካብ ነበርቱ ህዝብታት ወጻኢ፡ ዓለማዊ ጽልዋ ዘለዎም ሓያላን መንግስታትን ዞባዊ ልዕልነት ከረጋግጹ ዝፈኻኸሩ ሰብ ገንዘብን ዝወዳደርሉ ዘለው፡ ብቐረባን ርሑቕን ክነቱግ ዝኽእል ሓደጋታት ዝሓቖፈ’ዩ። ንኤርትራ ዝመርሕ ዘሎ መንግስታዊ ጉጅለ ተለኣኣኽን ኣሳሳይን፡ መሬት ኤርትራ ድማ፡ መመልመልን መብኩዕን ናይ ግርጭታት ብምዃን’ዩ ዘየገልግል ዘሎ። ስለዚ ሃገርና ኤርትራ ብሰንኪ ጉጅለ ህግደፍ ክኽተሎ ዝጸንሐን ዘሎን ልክዑ ዘይፈልጥ ሃላሊ ፖሊሲ ኣብ ዝርገተ ሰላም ዞባና ኣሉታዊ ግደ ትጻወት ኣላ። ኣብ መሬት ኤርትራ ዘሎ ዝተበላሸወ ፖለቲካ፡ ዝተሓላለኸን ዝተበላሸወን ዞባ ኣብ ምፍጣር ልሉይ ተራ ይጻወት ኣሎ። ስለ ዝኾነ ድማ ንሕና ብመንጽር ኣብ ዞባና ዘሎ ፖለቲካውን ጸጥታውን ርግኣት ከም ህዝቢ ከም ሃገር ኣብ ሓደጋ ንርከብ ኣለና።

ብሓልዮት ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ ዝፍኖ፡ ድምጺ ሰላምን ደሞክራስን ኤርትራ ፡06-10-2017

ኣድራሻ መቓልሕ

Job Mekaleh pobox